Prawa autorskie

 

AKTIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem ul. Grota – Roweckiego 38, 41-214 Sosnowiec, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział KRS, za numerem KRS 0000312927, o kapitale zakładowym w wysokości 52.500,00 złotych, posiadającą numer REGON: 240973998, numer NIP:  6443406804, niniejszym oświadcza, iż treści i materiały zamieszczone na stronie firmowej mieszczącej się pod adresem: https://aktin.pl stanowią własność AKTIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i nie mogą być bez pisemnej zgody w.ww jakikolwiek sposób wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych.

Wszystkie materiały oraz informacje znajdujące się pod w.w adresem są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków  towarowych i stanowią przedmiot własności AKTIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jakiekolwiek kopiowanie treści i materiałów, znajdujących się na stronie firmowej AKTIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  powielanie ich w całości lub fragmentach, dalsze rozpowszechnianie, publikowanie za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających czy jakichkolwiek innych oraz pozostałe wykorzystywanie zawartych na niniejszej stronie internetowej materiałów tekstowych lub graficznych bez pisemnej zgody AKTIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest  surowo zabronione.

Informujemy również o bezwzględnym zakazie powielania nazw i znaków towarowych. Wszelkie nazwy handlowe, nazwa przedsiębiorcy, logo i znaki towarowe podlegają ochronie na mocy ustawy. Wykorzystanie tych oznaczeń  jak również jakiejkolwiek treści jest stanowczo zakazane.

Wszystkie treści zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, a AKTIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód jakie wynikły lub będących w następstwie informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej oraz w związku z jakimkolwiek  nieautoryzowanym użyciem treści zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. W każdym przypadku osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji związanych z treściami zawartymi na niniejszej stronie firmowej powinny skontaktować się z AKTIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wszelkie naruszenia praw autorskich podlega sankcjom przewidzianym w ustawie o prawie autorskim i prawach  pokrewnych:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.),       
  2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz.553 z późn. zm.),        
  3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2003r. Nr 503 poz.1503 z późn. zm.),                                                                                                                              
  4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006r. Nr   90 poz. 631 z późn. zm.)